Informace o zpracování osobních údajů klientů společnosti

Moldavka s.r.o., sídlo: Vladislavova 46/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25423576,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 365486 (dále jen společnost
Moldavka.)
Jednatel společnosti Moldavka, vydává na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z
27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako GDPR) informaci pro klienty – fyzické osoby, které vstupují
do smluvních vztahů se společností Moldavka s.r.o., sídlo: Vladislavova 46/3, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 25423576

1. Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

• Účel
Zpracování osobních údajů dotčenými společnostmi se děje výlučně (na základě Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako GDPR) za účelem
realizace smluvních vztahů a plnění povinností platných zákonů.

• Rozsah
Dotčené společnosti zpracovávají osobní údaje jen v rozsahu, v jakém je subjekt údajů poskytl při uzavření
smluvního vztahu, případně modifikoval svůj souhlas za doby trvání smluvního vztahu

• Doba
Dotčené společnosti zpracovávají osobní údaje jen po dobu nutnou k plnění povinností ze smlouvy, nebo
povinností uložených jinými platnými právními předpisy. Pro účely ochrany svých oprávněných zájmů
uchovávají dotčené společnosti osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 5 let ode dne
ukončení smluvního vztahu, případně po dobu uvedenou ve smlouvě.

2. Jaké údaje jsou zpracovávány

Dotčené společnosti zpracovávají za výše uvedeným účelem tyto druhy osobních údajů:
a. identifikační a kontaktní údaje klienta: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, v případě
podnikatele IČ, adresa bydliště a kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa,

b. údaje o bankovním spojení klienta
Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebují dotčené společnost další souhlas klienta. Souhlas ke
zpracování i své osobní údaje klient poskytuje dobrovolně při uzavření smlouvy, jejich poskytnutí je nezbytné
pro uzavření a plnění smlouvy a v případě, že klient osobní údaje neposkytne, nemůže s ním žádná z
dotčených společností smlouvu uzavřít, případně může od již uzavřené smlouvy odstoupit. Důsledky
odstoupení uvádí konkrétní smlouva.

3. Plnění požadavků vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)

Společnost je dle AML zákona povinna zaznamenat a uchovávat tyto druhy osobních údajů klienta:

a. identifikační a kontaktní údaje klienta: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, v případě
podnikatele IČ, adresa bydliště a kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa,

b. údaje o bankovním spojení klienta

c. státní občanství, nebo údaji o tom, že je klient osobou bez státní příslušnosti

d. druh a číslo průkazu totožnosti klienta, údaj o tom, který stát, nebo orgán jej vydal, a dobu jeho platnosti

e. údaj o tom, zda klient je či není politicky exponovanou osobou či zda jsou vůči němu uplatňovány
mezinárodní sankce, v případě, že je klient politicky exponovanou osobou i údaj o výši jeho příjmu (včetně
doložení tohoto příjmu)

f. údaje o zdroji příjmu klienta a zamýšlené výši jeho investice Tyto osobní údaje zpracovávají dotčené
společnosti po dobu trvání smlouvy a dále ještě po dobu 10 let po skončení smluvního vztahu.
Ke zpracování uvedených osobních údajů nepotřebují dotčené společnost další souhlas klienta. Souhlas ke
zpracování i své osobní údaje klient poskytuje dobrovolně při uzavření smlouvy, jejich poskytnutí je nezbytné
pro uzavření a plnění smlouvy a požadavků AML zákona a v případě, že klient osobní údaje neposkytne,
nemůže s ním žádná z dotčených společností smlouvu uzavřít, případně může od již uzavřené smlouvy
odstoupit. Důsledky odstoupení uvádí konkrétní smlouva.

4. Záruky

Dotčené společnosti nevyužívají poskytnuté osobní údaje jinak než v souladu s nařízením, smlouvou, tímto
dokumentem, vnitřní směrnicí GDPR a jinak než pro výše vymezené účely. Vyloučeno je užití osobních údajů
k marketingovým účelům, předávání jinému správci, předávání do zahraničí.

5. Zpracovatelé

Dotčené společnosti mohou poskytnut osobní údaje třetím osobám – zpracovatelům kterými mohou být
zejména účetní, daňoví poradci, dodavatelé softwarového vybavení, společnosti zajišťující facility
management apod. Se všemi zpracovateli dotčené společnosti povinně uzavírají smlouvy o ochraně
osobních údajů ve smyslu nařízení.

Osobní údaje klienta mohou dotčené společnosti předat třetím osobám, zejména orgánům veřejné moci,
jen tehdy, pokud jim bude svědčit zákonný důvod pro přístup k osobním údajům (může jít o orgány činné v
trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným zmocněním pro přístup k osobním údajům – ČNB, ČOI,
ÚOOÚ a pod.), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv dotčených společností (soudy, rozhodci).

6. Práva a povinnosti klienta

a. Právo na přístup a opravu osobních údajů
Klient má právo od dotčené společnosti požadovat potvrzení o tom, že jsou jeho osobní údaje
zpracovávány a má právo na informace o jejich zpracování. Má právo požadovat opravu údajů, pokud
by byly v jakémkoliv směru nepřesné, nebo neaktuální.

b. Právo na výmaz a nepoužití osobních údajů
Pokud budou splněny podmínky článku 17 nařízení (př. údaje nebudou dále potřebné pro účel, pro
který byly shromážděny a zpracovány, pokud klient odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů
a dotčené společnosti nemají jiný právní důvod pro jejich zpracován, nebo pokud byly osobní údaje
Klienta zpracovávány protiprávně) může klient požadovat výmaz jeho osobních údajů. Pokud
dotčené společnosti zpracovávají osobní údaje klienta pro účely plnění zákonem stanovených
povinností, pak zpravidla nemůže provést jejich výmaz před uplynutím zákonem stanovené doby,
nebo doby uvedené výše.

c. Právo na omezení zpracování osobních údajů
V případech stanovených v čl. 18 nařízení má klient právo na to, aby dotčené společnosti omezily
zpracování osobních údajů. Př. pokud klient popírá přesnost osobních údajů, pak bude omezeno
zpracování na dobu potřebnou k ověření. Rovněž vznese-li klient námitku bude omezeno zpracování
do doby ověření, zda oprávněné důvody společností převažují nad dotčených společností, k ochraně
práv jiných osob nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu.

d. Právo vznést námitku
Pokud je zpracování osobních údajů prováděno pro účely ochrany oprávněných zájmů dotčených
společností a mají-li zájmy klienta vyžadující ochranu osobních údajů přednost před oprávněnými zájmy
dotčených společností, pak má klient právo vznést námitku proti takovému zpracování. Na námitku
bude reagováno způsobem a ve lhůtách stanovených nařízením.

e. Právo na stížnost
Pokud se klient domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů,
může podat stížnost k některému z dozorových úřadů. Na území České republiky je dozorovým
úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420 234
665 111, www.uoou.cz. Žádná ze společností nepovolává pověřence pro ochranu osobních údajů.

f. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud klient udělil se zpracováním osobních údajů souhlas, má právo takový souhlas kdykoliv odvolat.
Takové odvolání nemá vliv na zákonnost dosavadního zpracování osobních údajů. Odvolání souhlasu
může mít právní důsledky v nutnosti odstoupení od smlouvy. Potřebné poučení o důsledcích uvádí
konkrétní smlouva.

g. Povinnost aktualizace údajů
Klient se zavazuje aktivně dotčené společnosti informovat o změnách a pravidelně aktualizovat své
osobní údaje poskytnuté dotčeným společnostem.

7. Datum účinnosti a změny

Tento dokument je účinný od 1. 6. 2023 a všechny jeho změny a pozdější verze budou zveřejněny na
internetových stránkách www.moldavka.cz.

V Praze dne 1. června 2023